CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ „DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMERCIALE DIN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ECONOMICE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN CIRCUITUL ECONOMIC INTERNAŢIONAL”

Politica comercială reprezintă o componentă importantă a politicii economice a unui stat care se referă, inclusiv la relaţiile economice internaţionale ale acestuia şi prezintă totalitatea reglementărilor (juridice, administrative, fiscale, bugetare, financiare, bancare, valutare, etc.), instrumentelor şi măsurilor de politică comercială care au ca scop promovarea schimburilor comerciale externe, precum şi stimularea, protejarea economiei naţionale pe pieţele concurenţiale.
Relaţia Republicii Moldova cu Uniunea Europeană este, cel mai adesea, judecată prin prisma reformelor. De aceea, trebuie să ne raportăm la teoria şi practica politicilor economice occidentale, cât şi a proceselor şi fenomenelor care reprezintă dezvoltarea economică pentru a face faţă aspiraţiilor de integrare europeană.
Regimul comercial al Republicii Moldova este unul liberalizat, inclusiv pe plan extern, pieţele de export fiind de asemenea liberalizate pentru exporturile din Republica Moldova. Acordurile de Liber Schimb – DCFTA, CEFTA, cu CSI şi semnarea Acordului de Liber Schimb cu Turcia creează multiple oportunităţi pentru dezvoltarea comerţului exterior, creşterea exporturilor, obţinerea unor beneficii pentru eficientizarea funcţionării pieţei interne şi presupune o armonizare graduală cu normele şi standardele UE pentru comerţ, oferind un mediu favorabil pentru afaceri.
Obiectivele Conferinţei:
identificarea noilor oportunităţi în dezvoltarea relaţiilor comerciale în contextul integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional;
promovarea politicii comerciale prin preluarea celor mai bune practici europene din domeniul concurenţei;
dezvoltarea infrastructurii calităţii şi îmbunătăţirea siguranţei produselor;
dezvoltarea cercetărilor în domeniul comerţului şi impulsionarea cooperării internaţionale în acest context;
fortificarea relaţiilor dintre mediul academic, de afaceri şi autorităţile publice;
implementarea inovaţiilor în procesul educaţional de formare profesională iniţială şi continuă.
Secţiunile conferinței:
1. Dinamizarea evoluţiei comerţului exterior în contextul oportunităţilor regimurilor comerciale oferite
2. Armonizarea legislaţiei naţionale la cadrul normativ european şi internaţional
3. Dezvoltarea infrastructurii calităţii şi protecţia consumatorilor prin optica practicilor comunitare
4. Concurenţă, dezvoltare economică şi reengineering managerial
5. Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în condiţiile contemporane
6. Educaţia şi cercetarea – piloni importanţi ai dezvoltării economice sustenabile.
În cadrul conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional” vor fi diseminate şi validate rezultatele cercetărilor ştiinţifice privind situaţia în domeniul comerţului şi concurenţei, sectorului cooperativelor, priorităţile de dezvoltare a acestor domenii, obținute în cadrul proiectului instituţional de cercetare aplicativă „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european”.
La eveniment, Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, în calitate de c-organizator, va veni cu o prezentare complexă pentru mediul de afaceri referitoare la posibilitățile de export și creare de noi parteneriate în cadrul proiectului Enterprise Europe Network.
Conferinţa este deschisă pentru cadre didactice, de cercetare, autorități publice cu competențe în domeniu, reprezentanţi ai mediului de afaceri și studenţi atât din ţară, cât şi de peste hotare.
Conferinţa va avea un efect de durată concretizat în:
eficientizarea relaţiilor comerciale din ţară printr-un proces de schimbare continuă;
identificarea unor direcții şi strategii performante de dezvoltare a comerţului orientate spre asigurarea continuității proceselor de modernizare a relaţiilor economice și sporirea impactului asupra evoluției socioeconomice;
crearea parteneriatelor naționale și internaţionale durabile dintre instituţiile de învăţământ şi de cercetare, mediul de afaceri și autoritățile publice în vederea valorificării întregului potențial de cooperare, dezvoltării cercetării ştiinţifice și a formării profesionale în acord cu necesitățile economiei naționale.
Materialele Conferinţei vor fi publicate într-o culegere de publicaţii ştiinţifice, iar cele mai valoroase articole în revistele științifice „Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică” a UCCM sau „Economie şi Sociologie” a INCE.
 
Evenimentul se va desfășura în perioada 21 - 22 septembrie a.c. iar limbile oficiale ale conferinței sunt Română și Engleză.
 
Publicat la 12 septembrie 2017